1/7

Bádice sú typ vidieckeho sídla, ktoré sa nachádza na rozhraní poľnohospodárskej a lesnej krajiny. Dominantný prvok územia je horský masív Tríbeča, ktorý sa tiahne V časťou katastra a ovláda celý priestor. Najvýznamnejším urbanistickým prvkom územia je Topoľčianska os, ktorá prepája obec s okresným a súčasne krajským sídlom Nitra ako aj s mestom Topoľčany - os sa však nachádza mimo samotnej obce, a preto obec dostáva osobitný individuálny charakter s vylúčením tranzitu dopravy.

Urbanistický rozvoj je založený na kontinuite historického vývoja. Za myslený stred rozvoja je považované Návestie ako najdôležitejší priestor obce nielen z pohľadu urbanistického ale najmä zo socio-ekonomického. Je označený urbanistickou dominantou (kostol) a je žiaduce o doplnenie novej dominanty, ktorá by označila budovu obecného úradu a návestia. Navrhovaná urbanistická štruktúra tvorí dopovedanie naznačených rozvojových tendencií v symetrickom nabalení zástavby a verejných priestorov okolo návestia. Špecifickým prvkom rozvoja je zmena vinohradov do samostatného útvaru s postupným funkčným posunutím z oblasti produkcie vína na rekreačnú zónu.

Z pohľadu formovania prírodných prvkov východná časť územia ostáva bez zásahu a je ponechávaná vo svojej prírodno-ochranárskej polohe. Západná časť územia výrazne poľnohospodársky využívaná je navrhovaná na "ekologické zjemnenie" dopadov veľkoplošného hospodárenia - prerušenie rozsiahlych plôch ornej pôdy líniami prírodných bariér. 

Územný plán obce BÁDICE

územný plán
urbanizmus Milan Csanda
prieskumy/zadanie/územný plán 2006/2008/2009