1/7

Výraznými prírodnými prvkami územia je najmä regionálny biokoridor rieka Nitra, ktorý sa tiahne vo východnej časti katastra a tvorí prírodnú bariéru obce a na západnej strane katastra je to nezalesnená pahorkatina využívaná na poľnohospodársku výrobu.
Najvýznamnejším a určujúcim urbanistickým prvkom územia je Ponitrianska os - regionálna os I. stupňa, ktorá má dve vetvy (cestnú a železničnú). Táto os prepája obec s mestami Nitra a Topoľčany.

Budúci rozvoj obce je založený na kontinuite historického vývoja. Prírodné územie sa bude naďalej obopínať okolo urbanizovanej časti, ktoré bude dopĺňať dosiaľ neurbanizovaný priestor v zomknutí na východnej strane riekou, na západnej strane železnicou a na severnej a južnej strane územiami susediacich obcí. 
Pre formovanie prírodných prvkov sa zvýši dôležitosť najmä regionálneho biokoridoru rieka Nitra. Urbanistický rozvoj je sústredený do zvýšenia kvality sídelnej štruktúry s významným postavením centra, označeného dominantou veže kostola s možnou výstavbou novej dominanty, ktorá by označovala obecný úrad a návestie.

Víziu v socio-ekonomickej oblasti počíta so zvýšením atraktivity obce prostredníctvom rozvoja kvalitného podnikateľského prostredia, ktoré vytvára adekvátnu ponuku pracovných príležitostí, služieb, možností bývania a aktívneho kultúrno-spoločenského života.
V nadväznosti na víziu a strategický cieľ sa stratégia rozvoja obce zameriava na podpora rozvoja podnikateľských aktivít a služieb, na zvýšenie kvality infraštruktúry a životného prostredia a na rozvoj kultúrneho a spoločenského života

Územný plán obce ČAKAJOVCE

urbanizmus Milan Csanda
prieskumy/zadanie/územný plán 2008-9/2010/2010-12