1/8

Budúci urbanistický rozvoj obce Ľudovítová je založený na definovaní nového centra obce ako najdôležitejšieho priestoru obce. Za myslený stred jadra obce budeme považovať Návestie. Ľudovítovské návestie sa bude nachádzať v centrálnom priestore obce a bude nielen urbanistickým ale aj socio-ekonomickým reprezentantom obce. „Ostatná“ navrhovaná urbanistická štruktúra tvorí dopovedanie naznačených rozvojových tendencií v akomsi symetrickom nabalení zástavby a verejných priestorov okolo návestia so snahovou vytvoriť kompaktnú ucelenú štruktúru pričom vybavenostno-hospodárske aktivity (extenzívna výroba) sú umiestňované na západný okraj obce.

Z pohľadu formovania prírodných prvkov východná časť územia ostáva bez zásahu a je ponechávaná vo svojej prírodno-ochranárskej polohe. Západná časť územia výrazne poľnohospodársky využívaná je navrhovaná na "ekologické zjemnenie" dopadov veľkoplošného hospodárenia - prerušenie rozsiahlych plôch ornej pôdy líniami prírodných bariér (aleje stromov aj s krovinným poschodím).

Vízia v socio-ekonomickej oblasti je zameraná najmä na rozvoj kvalitného bývania a na rozvoj turistického ruchu. Obidve tieto aktivity budú výrazným spôsobom vplývať najmä na urbanistický rozvoj obce a stanú sa jeho určujúcim faktorom. Vzhľadom na polohu a charakter obce a z dôvodu podpory "čistého" bývania je zámerom vylúčenie rozvoja priemyselnej výroby a obmedzenie poľnohospodárskej produkcie smerom k formám agroturistiky.

Územný plán obce ĽUDOVÍTOVÁ

urbanizmus Milan Csanda
prieskumy/zadanie/územný plán 2010/2012/2012-14