Zabezpečujeme

komplexné architektonické,

urbanistické

a vybrané služby v oblasti stavebnej fyziky (energetická certifikácia budov)
 

Vypracujeme

investičný zámer
architektonickú štúdiu
dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia
dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia

dokumentáciu pre realizáciu stavby
dokumentáciu pre výber dodávateľa

urbanistickú štúdiu
územný plán obce
územný plán zóny
krajinno-ekologický plán
energetickú certifikáciu budov

Filozofia architektonického konceptu

kontext prostredia, predstavy stavebníka v súhre súčasnej architektúry, racionálnej dispozície a optimálnych stavebných konštrukcií

Filozofia urbanistického konceptu

v pochopení urbanistického vývoja, identifikáciou daností súčasnosti hľadáme a navrhujeme podmienky pre optimálne aj odvážne možnosti budúcnosti

CSP - Noize
00:00 / 00:00